اگر شما یا اطرافیانتان دوز اول واکسن را زده‌اید، آیا دوز دوم واکسن را هم دریافت کرده‌اید؟