علم سیستم های پیچیده

ابوالفتح لامعی و اسماعیل خدمتی، پژوهشگر و محقق در وبینار عصرانه داغ سلامت از علم سیستم‌ها می‌گویند

آسیب‌های سیستمی نظام سلامت در کشور

ابوالفتح لامعی و اسماعیل خدمتی، پژوهشگر و محقق در وبینار عصرانه داغ سلامت از علم سیستم‌ها می‌گویند

سیستم مجموعه‌ای از اجزای مرتبط است که در کلیت خویش برای ایفای وظیفه‌ای مشخص در کنش متقابل و هماهنگ با محیط است. در تفکر سیستمی، سازمان‌ها مانند سیستم‌هایی هستند که در دل یک مجموعه محیطی بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند. هر سیستم شامل ورودی، خروجی، پردازش و بازخورد است؛ بنابراین داشتن تفکر سیستمی برای یک مدیر بسیار حائز اهمیت است. تفکر سیستمی به مدیران کمک می‌کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر موردبررسی قرار دهند و تنها به مشاهده اکتفا نکنند. تفکر سیستمی مبتنی بر نوعی کلی‌نگری است که با تحلیل، قابل‌درک نیست. سیستم‌ها به دو ساختار ساده و پیچیده تبدیل می‌شوند.

اشتراک در RSS - علم سیستم های پیچیده