پایان انتظار خانواده شهید ارمنی

خاکسپاری شهید هاکوپیان در آرامستان ارامنه اصفهان