اصفهان کم خونی دارد!

وضعیت نامناسب ذخایر خون در اصفهان