فیلم

علی قاسم زاده  به همراه اعضاء شورای اسلامی شهر اصفهان پس از حضور در گلستان شهدا، به منطقه کمتر برخوردار حصه رفت؛ سپس در محل کار خود در شهرداری مرکزی اصفهان حضور پیدا کرد.