امان‌اله باطنی

گفتمان و شعار مجلس یازدهم

مدیریت جهادی و تورم قانون، چالش‌های پیش روی مجلس است

مجلس یازدهم در کدام فضا سیر می‌کند و کنش‌های تقنینی و نظارتی آن ملهم از چه فضای گفتمانی است؟ برای کنکاش در این خصوص، ازنظر گذراندن بریده‌ای از اولین نطق ریاست مجلس یازدهم شاید پر بیراه نباشد، وقتی‌که محمدباقر قالیباف در فرازی از نطق خود اشاره می‌کند: «تهدید نخست، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که درنتیجه ناکارآمدی اشباع‌شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است».

مدیریت جهادی و تورم قانون، چالش‌های پیش روی مجلس است

گفتمان و شعار مجلس یازدهم

مدیریت جهادی و تورم قانون، چالش‌های پیش روی مجلس است

مجلس یازدهم در کدام فضا سیر می‌کند و کنش‌های تقنینی و نظارتی آن ملهم از چه فضای گفتمانی است؟ برای کنکاش در این خصوص، ازنظر گذراندن بریده‌ای از اولین نطق ریاست مجلس یازدهم شاید پر بیراه نباشد، وقتی‌که محمدباقر قالیباف در فرازی از نطق خود اشاره می‌کند: «تهدید نخست، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که درنتیجه ناکارآمدی اشباع‌شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است».

اشتراک در RSS - امان‌اله باطنی