دکتر معصومه ابراهیمی

فرهنگ عمومی شامل عناصر مشترک یک جامعه است

جستاری درباره فرهنگ عمومی

فرهنگ حافظه یک ملت است و همه هستی ما به ویژه رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرهنگ شامل سنت‌هایی است که در جامعه حضور دارد و نگرش ما را به خود و اطرافمان شکل می‌دهد. آن‌چنان‌که هرسکویتس می‌گوید: فرهنگ بخش انسان‌ساخته محیط است. شکل‌دهنده تاریخ است و نشان می‌دهد از دیرباز تا حال چگونه عمل کرده‌ایم. همه انسان‌ها زبان، عادات غذاخوری، حقیقت، هنر، اسطوره، مراسم مذهبی، ساختار خانوادگی، سیستم‌های اقتصادی، دولت، جنگ، خویشاوندی، سرپناه، سیستم آموزشی، بهداشت و تحریم ازدواج با محارم دارند. منتها در شیوه اجرای هریک قواعد و الگوهایی دارند که فرهنگ یک جامعه را از دیگری متفاوت می‌کند. این شیوه‌های اجرایی و سلیقه عمومی در اجرای مؤلفه‌های فرهنگی فرهنگ عمومی را تشکیل می‌دهد.

مرز مشخصی برای تقسیم‌بندی حماسه‌ها وجود ندارد

فرهنگ عمومی شامل عناصر مشترک یک جامعه است

جستاری درباره فرهنگ عمومی

فرهنگ حافظه یک ملت است و همه هستی ما به ویژه رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرهنگ شامل سنت‌هایی است که در جامعه حضور دارد و نگرش ما را به خود و اطرافمان شکل می‌دهد. آن‌چنان‌که هرسکویتس می‌گوید: فرهنگ بخش انسان‌ساخته محیط است. شکل‌دهنده تاریخ است و نشان می‌دهد از دیرباز تا حال چگونه عمل کرده‌ایم. همه انسان‌ها زبان، عادات غذاخوری، حقیقت، هنر، اسطوره، مراسم مذهبی، ساختار خانوادگی، سیستم‌های اقتصادی، دولت، جنگ، خویشاوندی، سرپناه، سیستم آموزشی، بهداشت و تحریم ازدواج با محارم دارند. منتها در شیوه اجرای هریک قواعد و الگوهایی دارند که فرهنگ یک جامعه را از دیگری متفاوت می‌کند. این شیوه‌های اجرایی و سلیقه عمومی در اجرای مؤلفه‌های فرهنگی فرهنگ عمومی را تشکیل می‌دهد.

ادبیات حماسی عامیانه

مرز مشخصی برای تقسیم‌بندی حماسه‌ها وجود ندارد

یکی از گونه‌های ادب عامیانه، حماسه است که در ادبیات عامیانه فارسی، تاریخی طولانی و پرمایه دارد. حماسه عبارت است از بیانی ادبی که در آن، انواع حکایات قومی، دلاوری‌ها و رشادت‌های قهرمانان تاریخی و اسطوره‌ای به تصویر کشیده می‌شود. اگرچه مضمون حماسه‌ها جنگ‌ها و رزم‌آوری‌های قهرمانان ملی و اسطوره‌ای است که در بستری از تاریخ نانوشته و دور و دراز بازگو می‌شود، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که این داستان‌های حماسی می‌تواند واقعی باشد یا واقعی و حقیقی نباشد. در واقع حماسه را حدفاصل تاریخ و اسطوره دانسته‌اند و آن را گونه‌ای از ادبیات می‌دانند که هم دستی در تاریخ و هم در داستان‌های اسطوره‌ای دارد؛ همچنین حماسه‌سرایی را از بالاترین انواع ادبی دانسته‌اند.

اشتراک در RSS - دکتر معصومه ابراهیمی