مهرشاد متین‌فر

بشنو از نی...

کسایی حلقه رابط سنت نی‌نوازیِ متقدمان و متأخران بود

از «حمدان نی زن» در قرن سوم هجری تا «حسن کسایی» در دوران معاصر، همگی از طلایه‌داران نی‌نوازی در تاریخ موسیقی ایران هستند. اگر شاعر باذوقی گفته: «اصفهان نیمه جهان گفتند/ نیمی از وصف اصفهان گفتند» بدون شک و به‌دوراز اغراق درباره نی‌نوازی اصفهانی‌ها، پُر بیراه نسروده است. از اواخر عهد قاجار تا دوره معاصر، نوازندگان زیادی درزمینه نی‌نوازی فعالیت کردند؛ ولی در این میان، نقش تاریخی «حسن کسایی» غیرقابل انکار است. او متولد 3مهر1307 اصفهان است و اهمیتش در تاریخ موسیقی ایرانی به‌گونه‌ای است که نوازندگی نی به قبل و بعد او تقسیم می‌شود و درواقع شیوه نی‌نوازی قدیم را به دوران معاصر متصل می‌کند.

زنده کردی به شور شهنازت

جست‌وجویی در ریشه‌های جلیل شهناز، تارنواز بزرگ اصفهان

به‌تازگی پنجمین سالگرد روزی را طی کردیم که شهنواز موسیقی ایرانی دفتر تارش را بست. به همین مناسبت عزمم را جزم می‌کنم در سیر و سیاحتی در «تخت‌فولاد» اصفهان تا یاد، خاطره و عطر نغمه های شهناز را برای خودم زنده سازم. هرچند جلیل شهناز در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرای تهران مدفون است، ولی اهل ذوق و معرفت که باشیم، می‌توانیم در بسیاری از نقاط اصفهان (زادگاه شهناز) عطر وجودش را بیابیم؛ زیرا از خانواده و نزدیکانش گرفته تا بسیاری از دوستان او در تکیه‌های مختلف تخت‌فولاد مدفون هستند.

جست‌وجویی در ریشه‌های جلیل شهناز، تارنواز بزرگ اصفهان

بشنو از نی...

کسایی حلقه رابط سنت نی‌نوازیِ متقدمان و متأخران بود

از «حمدان نی زن» در قرن سوم هجری تا «حسن کسایی» در دوران معاصر، همگی از طلایه‌داران نی‌نوازی در تاریخ موسیقی ایران هستند. اگر شاعر باذوقی گفته: «اصفهان نیمه جهان گفتند/ نیمی از وصف اصفهان گفتند» بدون شک و به‌دوراز اغراق درباره نی‌نوازی اصفهانی‌ها، پُر بیراه نسروده است. از اواخر عهد قاجار تا دوره معاصر، نوازندگان زیادی درزمینه نی‌نوازی فعالیت کردند؛ ولی در این میان، نقش تاریخی «حسن کسایی» غیرقابل انکار است. او متولد 3مهر1307 اصفهان است و اهمیتش در تاریخ موسیقی ایرانی به‌گونه‌ای است که نوازندگی نی به قبل و بعد او تقسیم می‌شود و درواقع شیوه نی‌نوازی قدیم را به دوران معاصر متصل می‌کند.

زنده کردی به شور شهنازت

جست‌وجویی در ریشه‌های جلیل شهناز، تارنواز بزرگ اصفهان

به‌تازگی پنجمین سالگرد روزی را طی کردیم که شهنواز موسیقی ایرانی دفتر تارش را بست. به همین مناسبت عزمم را جزم می‌کنم در سیر و سیاحتی در «تخت‌فولاد» اصفهان تا یاد، خاطره و عطر نغمه های شهناز را برای خودم زنده سازم. هرچند جلیل شهناز در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرای تهران مدفون است، ولی اهل ذوق و معرفت که باشیم، می‌توانیم در بسیاری از نقاط اصفهان (زادگاه شهناز) عطر وجودش را بیابیم؛ زیرا از خانواده و نزدیکانش گرفته تا بسیاری از دوستان او در تکیه‌های مختلف تخت‌فولاد مدفون هستند.

اشتراک در RSS - مهرشاد متین‌فر