مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌خواهان

ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهری شهرداری اصفهان با هدف کلی، مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان و اجرایی‌کردن قوانین از طریق نیازسنجی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، ارائه پیشنهاد‌های تخصیص بودجه، نظارت و کنترل بر اجرای پروژه‌های مرتبط و جمع‌آوری بازخورد فعالیت‌های انجام‌شده در شهرداری اصفهان فعالیت‌ها خود را آغاز کرده است.

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

 این ستاد مطابق بند سه مصوبه شورای معاونین مورخ 20/12/92 تشکیل و پس از تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی، تاکنون پنجاه‌ویک جلسه به ریاست معاون محترم شهرسازی و معماری و دبیری مدیریت معماری و طراحی شهری تشکیل شده است. آنچه در این اینفو آمده، اهم اقدامات صورت‌گرفته توسط ستاد مناسب‌سازی است.