به نظر شما علت عدم تمایل برخی از افراد برای دریافت واکسن چیست؟