به نظر شما علت عدم تمایل برخی از افراد برای دریافت واکسن چیست؟

ترس از عوارض واکسن
12% (11 رای)
نبود واکسن مورد نظر
26% (24 رای)
عدم اعتماد به واکسن
52% (48 رای)
عدم باور در خصوص وجود ویروس کرونا
10% (9 رای)
تمام آرا: 92