فروش اوراق آسیب‌زا یا راهگشا؟

آیا برای تأمین کسری بودجه باید بین «بد و بدتر» انتخاب کرد؟

دولت برای تأمین بودجه به فروش اوراق روی آورده است. در شرایط کنونی انتشار اوراق مالی در مقایسه با استقراض دولت از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی می‌انجامد، روش مناسبی است؛ ولی راهکار بی‌عیبی برای جبران کسری بودجه نیست. انتــشار اوراق ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل است. به زعـم کارشناسان اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه در شرایط کنونی دو کار می‌تواند انجام دهد؛ یا از بانک مرکزی درخواست چاپ پول کند یا اوراق منتشر کند. سیاست اول به علت ضریب فزاینده نقدینگی بالا، منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود؛ ولی انتشار اوراق این آسیب را ندارد. بنابراین برای تأمین بودجه دولت انتخاب بین بد و بدتر است.

صفحه‌ها

اشتراک در اصفهان زیبا RSS