تصاویر

مکان قبلی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در پل شهرستان به مرکز واکسیناسیون تجمعی و خودرویی شهروندان تبدیل شده است. شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، محل سابق برگزاری نمایشگاه‌ها را در اختیار ستاد پیشگیری از بیماری کرونا قرار داد تا مردم بدون دغدغه برای تزریق واکسن اقدام کنند. این محل به عنوان مرکز واکسیناسیون شهروندان اصفهان به صورت خودرویی و تجمعی تجهیز شده است.