تصاویر

نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه هفتم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.