بازیافت زباله

صنعت پسماند درآمد پایدار شهرداری را افزایش می‌دهد

اقتصاد پس‌مانده پسماند در اصفهان

صنعت پسماند درآمد پایدار شهرداری را افزایش می‌دهد

زباله که این روزها باید نام صنعت را پیشوندش کرد، گردش مالی درشتی دارد که نه‌تنها کسری بودجه شهرها را درمی‌یـابـد که می‌تواند نرخ اشتغال و حتی نرخ تولید ناخالص داخلی شهرها را جابه‌جا کند. آمارها می‌گویند بیش از نیمی از زباله‌گردان پایتخت را کودکان زیر 17سال تشکیل می‌دهند. همچنین نزدیک به 90درصد زباله‌گردان تهران مهاجران غیرقانونی هستند که در اصفهان نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود.

مردم کرونایی‌ها را تفکیک کنند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از لزوم جداسازی پسماندهای مربوط به بیماری کرونا در منازل می‌گوید

شیوع کرونا تولید پسماند در کشور را افزایش داد و حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال از آن زمان، حجم تولید زباله همچنان زیاد است. آمارها نـشان می‌دهد میزان تولید پسماندهای بهداشتی و عفونی در مراکز درمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و با شیب تندی در حال صعود است.

اشتراک در RSS - بازیافت زباله