مسجد قدیمی

مسجدسید، این میراث قاجاری اصفهان چگونه رویید و چگونه بالید؟

دیدار با یوسفِ میراث اصفهان!

گلی در عالم خلق شده که هر ساعت از روز رایحه ویژه‌ای دارد و بر هر گلبرگش نقشی منحصر‌به‌فرد می‌بینیم؛ با این وجود در تناسب و تعادل و زیبایی کامل است. بیش از یک‌هزاره برای خلق‌شدنش زمان، انرژی، خرد و خلاقیت صرف شده و حالا می‌توانید ساعت‌ها، روزها یا سال‌ها به تماشایش بنشینید و هر روز رازی از رازهایش را کشف کنید. این گل خارق‌العاده در اصفهان برای جهانیان خلق شده، اما شماری از ما اصفهانی‌ها هنوز از پس دیدنش برنیامده‌ایم؛ از چه حرف می‌زنم؟! از «او» که مسجد جامع عتیق اصفهان است  و نامش در فهرست میراث ملی ایرانیان و فهرست میراث جهانی بشر به ثبت رسیده است.

مسجدی که یک محله ساخت

مسجدسید، این میراث قاجاری اصفهان چگونه رویید و چگونه بالید؟

دانش ما از اصفهان دوران قاجار بسیار اندک است. شاید یک دلیلش آن باشد که آثار و نشانه‌های این سلسله در شهر کمتر به چشم می‌خورد. همه هـــستی اصـــفهان هــمان مــیـــدان نقش‌جهان و چهارباغ و پل‌هاست. قاجاریه نه‌تنها چیزی به اصفهان نیفزود، بلکه بسیار هم بدان بدهکار است. این مطلب کوششی است در راه شناسایی یکی از آثار قاجاری در اصفهان؛ مسجد سید وقتی کارنامه دو سلسله قاجاریه و صفویه را در اصفهان بررسی می‌کنیم می‌بینیم از سلسله 250 ساله صفوی بسیاری ابنیه عمومی‌در شهر باقی مانده است. عمده‌ترین آن‌ها میدان نقش‌جهان و خیابان چهارباغ است. اما از سلسله 120 ساله قاجار چندان ابنیه عمومی ‌باقی نمانده است.

اشتراک در RSS - مسجد قدیمی