مکتب اصفهان

بازمانده از نسل بدون تکرار

علی‌اصغر شاهزیدی درباره علل عدم ظهور هنرمندان فاخر آواز از میان نسل جدید می‌گوید

هنر آواز بخشی از هویت ایران‌زمین است که در میان سبک‌های مختلف آن مکتب آوازی اصفهان یکی از شاخص‌ترین‌ها بشمار می‌رود. در مکتب آوازی اصفهان نام بزرگان بسیاری از چهارصد سال قبل تاکنون می‌درخشد و علی اصغر شاهزیدی یکی از آن‌ها است.

سبک تاج اصفهانی

روایتی از زندگی و زمانه استاد تاج در سی‌ونهمین سالگرد درگذشت او در گفت وگو با نوید نوروزی خواننده و پژوهشگر

اصفهان و تاج اصفهانی در یک سده اخیر پیوند ناگسستنی با یکدیگر داشتند، چنانکه بررسی آواز-شهرِ اصفهان بدون پدیده‌ای چون تاج، غیر ممکن است. ولی در کنار این پیوند عمیق و عشق و علاقه مردم و هنرمندان به این خواننده ارزشمند، از دیرباز، برای بسیاری پژوهشگران و اندیشمندان، تضادی درباره تاج و علاقه‌مندانش، قابل تأمل و پرسش بود. این پرسش و ابهام به این واقعیت مربوط می‌شد که با وجود این پیوند ناگسستنی، هنوز تحقیقات و پژوهش‌های بسیار اندک و ناچیزی درباره تاج و سبک آوازی او صورت گرفته است. (آن هم پژوهش‌هایی که اکثر آن‌ها به لحاظ پژوهش، روش‌شناسی و مباحث ارائه‌شده دچار ضعف‌ها و غلط‌های مختلفی بود.)

علی‌اصغر شاهزیدی درباره علل عدم ظهور هنرمندان فاخر آواز از میان نسل جدید می‌گوید
روایتی از زندگی و زمانه استاد تاج در سی‌ونهمین سالگرد درگذشت او در گفت وگو با نوید نوروزی خواننده و پژوهشگر

بازمانده از نسل بدون تکرار

علی‌اصغر شاهزیدی درباره علل عدم ظهور هنرمندان فاخر آواز از میان نسل جدید می‌گوید

هنر آواز بخشی از هویت ایران‌زمین است که در میان سبک‌های مختلف آن مکتب آوازی اصفهان یکی از شاخص‌ترین‌ها بشمار می‌رود. در مکتب آوازی اصفهان نام بزرگان بسیاری از چهارصد سال قبل تاکنون می‌درخشد و علی اصغر شاهزیدی یکی از آن‌ها است.

سبک تاج اصفهانی

روایتی از زندگی و زمانه استاد تاج در سی‌ونهمین سالگرد درگذشت او در گفت وگو با نوید نوروزی خواننده و پژوهشگر

اصفهان و تاج اصفهانی در یک سده اخیر پیوند ناگسستنی با یکدیگر داشتند، چنانکه بررسی آواز-شهرِ اصفهان بدون پدیده‌ای چون تاج، غیر ممکن است. ولی در کنار این پیوند عمیق و عشق و علاقه مردم و هنرمندان به این خواننده ارزشمند، از دیرباز، برای بسیاری پژوهشگران و اندیشمندان، تضادی درباره تاج و علاقه‌مندانش، قابل تأمل و پرسش بود. این پرسش و ابهام به این واقعیت مربوط می‌شد که با وجود این پیوند ناگسستنی، هنوز تحقیقات و پژوهش‌های بسیار اندک و ناچیزی درباره تاج و سبک آوازی او صورت گرفته است. (آن هم پژوهش‌هایی که اکثر آن‌ها به لحاظ پژوهش، روش‌شناسی و مباحث ارائه‌شده دچار ضعف‌ها و غلط‌های مختلفی بود.)

اشتراک در RSS - مکتب اصفهان