پروپاگاندا

تصور می‌‌کنید می‌‌توانید اخبار جعلی را تشخیص دهید؟

آیا شما تأمین‌‌کننده اخبار جعلی هستید؟ نتایجی پژوهشی در ایالات متحده آمریکا نشان داده است که افرادی که بیش از همه به توانایی خود در تشخیص و تمیز حقیقت از آنچه ساختگی است مطمئن هستند، بیش‌‌ترین احتمال نیز وجود دارد که قربانی اطلاعات نادرست و گمراه‌‌کننده شوند. اگرچه آمریکایی‌‌ها باور دارند که ابهام و آشفتگی ناشی از انتشار اخبار غلط بسیار فراگیر و نافذ است، بااین‌‌وجود تعداد به نسبت کمی از آن‌‌ها ابراز می‌‌کنند که چنین اخباری را دیده یا همرسانی کرده‌‌اند. از نظر پژوهشگران چنین رویکردی نشان‌‌دهنده این موضوع است که احتمالاً برای بسیاری از افراد نه‌‌تنها تشخیص دادن اخبار غلط کار دشوار و پیچیده‌‌ای است؛ بلکه از ناتوانی و ناکارآمدی خودشان در این زمینه نیز آگاهی ندارند.

اشتراک در RSS - پروپاگاندا